इस्लामी दृष्टिकोनानुसार मूळ महत्त्व समाजाला नसून...