Islam Darshan

अपयशी पती-पत्नी

Published : Thursday, Feb 18, 2016

क्षणभर आपण अशा पती-पत्नीसंबंधी थोडासा विचार करु जे एकामेकांवर जुलूम, अन्याय व अतिरेक करीत असतात. पुरुष हा कुटुंबाची देखभाल करणारा व कुटुंबाच्या सर्व गरजा भागविण्यास जबाबदार असतो, म्हणून त्याला असा अधिकार दिला गेला आहे की बंडखोर व वरचढ पत्नीला वठणीवर आणण्यासाठी प्रसंगोपात त्याने धाकदपटशाचा अवलंब करावा.

ही गोष्ट खालील आयतीवरुन स्पष्ट होते,

‘ज्या स्त्रिया घमेंडखोर व चिडक्या स्वभावाच्या असतील, त्यांना तोंडी उपदेश करा, त्यांना शयनगृहात एकट्या ठेवा, त्यांना मारहाण करा पण जर त्यांनी तुमचे आज्ञापालन करण्याचे सुरु केले तर त्यांच्या विरुद्ध (जुलूम व अत्याचार करण्यासाठी) निर्मित्त शोधू नका.’ (कुरआन ४:३४)

पत्नीची सुधारणा करण्याची पद्धत

या आयतीमध्ये वरचढ पत्नीच्या वर्तणुकीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कृती करण्याचा एक ठराविक क्रम दिलेला आहे. शारीरिक शिक्षेचा क्रम यात सगळ्यात शेवटी आहे. काही पुरुष आपल्या या अधिकाराचा गैर वापर करतात. ही गोष्ट आम्ही जाणतो, पण ही अवस्था केवळ या अधिकारापुरती मर्यांदित नसून इतर आधिकारांच्या बाबतीतही ती निर्माण होऊ शकते. माणसामध्ये आध्यात्मिक तसेच नैतिक उंची निर्माण करणे व वाढविणे हाच त्यावर उपाय आहे. म्हणून वरील आयतीत जो कायदा केला गेला आहे, त्याचा हेतू कौटुंबिक जीवनाला सुदृढ करुन त्याचे रक्षण करण्याचा आहे. कारण ज्या कायद्याच्यापाठी मागे अमंलबजावणी करु शकणारी व त्याचा भंग करणाऱ्यास शिक्षा देऊ शकणारी शक्ती असते; असाच कोणताही कायदा हितकर व परिणामकारक होऊ शकतो. त्याच्या पाठीमागे अशी अंमलबजावणी करु शकणारी शक्ती नसेल तर त्याचे मूल्य रिकाम्या रक्तरंजित शब्दाहून काही अधिक नसते. असा कायदा जगात कसलाही परिणाम अगर चमत्कार करुन दाखवू शकत नाही.

या आदेशातील हितकर सल्ला

विवाहाचा उद्देश स्त्री व पुरुष या दोहोंचे हित व कल्याण करण्याचा असतो. त्याचा उद्देश असा आहे की घरात प्रेम व शांतता नांदावी, जेणेकरुन पती-पत्नीला कायद्याचा आधार घेतल्याशिवाय जास्तीतजास्त आध्यात्मिक व भौतिक लाभ व सुख मिळणे शक्य व्हावे. परंतु पती-पत्नीत मतभेद व भांडणे असतील तर त्याचा दुष्परिणाम केवळ त्यांच्या पुरताच मर्यादित राहत नसून, त्याची झळ त्यांच्या संततीला, अर्थांत भावी पिढीलाही लागल्याशिवाय राहू शकत नाही.

संबंधित लेख

  • इस्लाममध्ये नातलगांचे अधिकार

    कुरआन आणि प्रेषितवचन संग्रहात वारंवार नातलगांचे अधिकार जोपासण्याची ताकीद करण्यात आली आहे. त्यांच्याशी संबंधविच्छेद करण्याची मनाई करण्यात आली आहे. ईश्वराने कुरआनात स्पष्टपणे म्हटले आहे, ‘‘निश्चितच ईश्वर न्याय आणि भलाई तसेच नातलगांचे हक्क अदा करण्याची आज्ञा देतो.‘‘(संदर्भ : सूरह-ए-नहल - ९०)
  • इस्लाम हे नामकरण व या शब्दाचा अर्थ

    जगात जितके धर्म आहेत. त्यातील प्रत्येक धर्माचे नामकरण एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीच्या नावावरून केले गेले आहे. अथवा ज्या जातीत व ज्या राष्ट्रात त्या धर्माचा जन्म झाला त्याच्यावरून केले गेले आहे. उदाहरणार्थ धर्माचे नाव, येशू ख्रिस्तांशी निगडीत असलेल्या कारणाने ‘ख्रिश्चन’ धर्म असे केले गेले आहे. बौद्ध धर्माचे संस्थापक महात्मा बुद्ध होते, म्हणून त्यांच्या नावावरून त्या धर्माचे नाव ‘बौद्ध’ धर्म असे ठेवले गेले. झरतुष्ट्र धर्माचे नाव, त्याचे संस्थापक ‘झरतुष्ट्र’ यांच्या नावावरून ठेवले गेले आहे. यहुदी (ज्यू) धर्म हा ‘यहुदा’ नामक एका विशिष्ट वंशात जन्मला म्हणून त्या धर्माचे नाव यहुदी धर्म असे ठेवले गेले.
Copyright © 2015 Islamdarshan. All Rights Reserved. [Best viewed in IE 10+, Firefox 20+, Chrome , Safari5+, Opera12+ ]